مصوبات مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) و مجمع فوق العاده (نوبت دوم) اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ - irblcci.com
مجمع دوم

مصوبات مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) و مجمع فوق العاده (نوبت دوم) اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ

مصوبات مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) و مجمع فوق العاده (نوبت دوم) اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ 1500 899 irblcci

جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) و مجمع عمومی فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ مورخ 02/07/1398، ساعت 15:00 طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار و جلسه بر اساس دستور مربوطه به شرح ذیل وارد بحث و تبادل نظر شد:

مصوبات جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت دوم):
الف: گزارش عملکرد هیات مدیره سال مالی 1397 قرائت و به تائید مجمع رسید.
ب: گزارش مالی سال 1397 قرائت و به تصویب مجمع رسید.
پ: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد.
ت: جهت انتخاب بازرس قانونی رای گیری به عمل آمد در نتیجه آقای هومن بابائی زاد خامن به سمت بازرس اصلی و آقای سیدعباس جزایری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
ث: مبلغ ورودیه:
000´000´30 ریال (سی میلیون ریال)
ج: حق عضویت سالانه:
000´000´20 ریال (بیست میلیون ریال)
☑ به هیئت مدیره تفویض اختیار شد که نسبت به تعیین حق عضویت سالانه اعضای حقوقی و حقیقی بصورت علیحده اقدام نماید. این اختیار درخصوص حق عضویت رسمی و ویژه اعطاء گردید و ارتقاء عضویت¬ها با تصویب هیئت مدیره امکان¬پذیر می¬باشد.

مصوبات مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم):
1: اساسنامه مصوب 27/11/97 شورایعالی نظارت مشتمل بر 50 ماده و 6 تبصره پس از بررسی با اکثریت آرا به تصویب رسید.
2: تعداد اعضای اصلی هیات مدیره از 9 نفر به 5 نفر تغییر یافت و تصویب گردید.