کمیسیون گردشگری - irblcci.com

کمیسیون گردشگری

گردشگری همیشه یکی از فعال ترین شاخه های همکاری بین ایران و بلژیک بوده است. هدف کمیسیون تقویت این همکاری با تمرکز بر روی راه اندازی تورها مبنی بر تاریخ و فرهنگ غنی دو کشور است.