کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات - irblcci.com

کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات

صحنه تجارت هر کشور بایستی تجلی گاه پاک دستی، تلاش، همیت ملی در فضای بدون رانت و شفاف باشد. ازآنجا که لازمه توسعه صادرات هر کشور تابع عواملی از جمله کیفیت و توان رقابت پذیری است، کمیسیون با پایش فضای کسب و کار، زیرساختهای اقتصادی، نهادی، فنی و استراتژی های تجاری، موانع پیش رو را شناسایی و در کنار دولت برای حل آن به منظور توسعه صادرات به عنوان تنها راه خروج از رکود غیرتورمی گام بردارد.

کمیسیون مدیریت واردات جهت جلوگیری از وادرات کالاهایی که توان تولید آن در کشور وجود دارد و تسهیل فضای کسب و کار برای وادرات کالاهای مصرفی، مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که توان تولید آن در کشور وجود ندارد همچنین مبارزه با قاچاق کالا جهت حمایت از واردکنندگان شناسنامه دار تشکیل گردیده تا زمینه رشد تولیدات کشور و رفاه مصرف کنندگان را مهیا نماید.