تاریخچه - irblcci.com

اتاق بازرگاني و صنايع ايران، بلژيك و لوكزامبورگ
شناسه ملي ١٠١٠٠٢٠٨٦٨٦
شماره ثبت ٣١٦٠

به استناد ماده 8 آئین نامه ثبت موسسات غیر تجاری، اتاق بازرگانی و صنایع ایران و بلژیک در تاریخ 27 مرداد 1365 تحت شماره 3160 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، به منظور توسعه روابط بازرگانی و اقتصادی و صنعتی بین ایران و بلژیک و بعنوان یک موسسه غیر انتفاعی به ثبت رسیده است. در سال 1391 با توجه به توسعه و حمايت روابط تجاري بازرگانان با كشور لوكزامبورگ، نام اين اتاق به اتاق بازرگانی و صنایع ایران و بلژیک ولوکزامبورگ تغییر یافت. مرکز اصلی اتاق در شهر تهران می باشد.