انتخاب هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ - irblcci.com

انتخاب هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ

انتخاب هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ 1080 720 irblcci

اولین جلسه هیأت مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ در ساعت 14:00روز شنبه مورخ 1399/11/04 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل و مصوبات جلسه به شرح ذیل اقدام گردید:

انتخاب هیات رییسه به شرح ذیل اقدام گردید.

الف- تعیین سمت

  • 1-الف- سرکار خانم لیلا رستمی قلعه لانی به سمت رییس هیأت مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.
  • 2-الف- آقایان حسن فروزان فرد نایب رییس اول و هومن بابایی زاد خامن به سمت نایب رییس دوم هیأت مدیره انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
  • 3-الف- آقای محمد اطلاقی به سمت خزانه دار انتخاب و قبول سمت نمودند.

ب- تعیین حق امضاء

  • 1-ب- کلیه اسناد و مدارک مالی تعهد آور با امضای رییس هیأت مدیره یا یکی از نواب رییس و خزانه دار متّفقاً همراه با مهر اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ معتبر خواهد بود.
  • 2-ب- کلیه اوراق و مکاتبات اداری و عادی با امضای رییس هیأت مدیره یا یکی از نواب رییس همراه با مهر اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ معتبر خواهد بود.