انتخاب مجدد هیات رئیسه - irblcci.com

انتخاب مجدد هیات رئیسه

انتخاب مجدد هیات رئیسه 150 150 irblcci

با توجه به استعفای آقای امید ملک از ریاست و عضویت در هیئت مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ و پذیرش استعفای ایشان، براساس ماده ۳۱ اساسنامه از آقای محسن خلیلی عراقی بعنوان عضو اول علی البدل هیئت مدیره، جهت ورود به هیئت مدیره دعوت بعمل آمد. و جلسه هیئت مدیره جهت انتخاب مجدد هیئت رئیسه (رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه، ﻧﻮابین رﺋﯿﺲ و ﺧﺰاﻧﻪ دار) در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۰  برگزار و مصوبات جلسه به شرح ذیل اقدام گردید:

◆ سرکار خانم لیلا رستمی قلعه لانی به سمت رئیس هیأت مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.

◆ آقایان محسن قادری نایب رئیس اول و علی صالح نیا به سمت نایب رئیس دوم هیأت مدیره انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.

◆ آقای هادی ناصرپور به سمت خزانه دار انتخاب و قبول سمت نمودند.

و آقايان محسن خلیلی عراقی، كمال شبانيان، حسن فروزان فرد، عباس مزروعي، محمدعلي هاشم زاده، اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ می باشند.