کمیسیون های تخصصی - irblcci.com

اقتصاد ایران فراز و نشیب های زیادی را در راستای توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی طی کرده و تاریخ این گذار سرشار از تجربیاتی است که بررسی و مطالعه دقیق آنها می تواند آموزه های کاربردی فراوانی را به همراه داشته باشد. در این میان نکته قابل تاملی که از بررسی های تاریخی اقتصاد ایران استنتاج می گردد تلاش پیگیر برای مقابله با مشکلاتی است که عبور موفقیت آمیز از آنها مستلزم تجهیز سیاست گذاران و فعالان اقتصادی به واقعیت ها بر اساس اطلاعات و دانش روز خواهد بود.

اتاق  بازرگانی ایران، بلژیک و لوکزامبورگ بر مبنای رسالت اصلی خود همواره تلاش نموده است تا ضمن تاکید بر اهمیت تصمیم گیری های علمی در عرصه اقتصادی پیشنهادهای سازنده ای نیز در این زمینه ارائه نماید. بر همین اساس کمیسیون ‌های تخصصی در این اتاق مشترک در راستای اجرای بند (۸) ماده ۲۳ اتاق  بازرگانی ایران، بلژیک و لوکزامبورگ و بند (د) ماده ۱۶ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب پانزدهم اسفند ۱۳۶۹ به عنوان اتاق فکر و بازو های مشورتی بخش خصوصی شکل گرفته است.  کمیسیون های تخصصی در طول دوره فعالیت خود همواره در مسیر توسعه قابلیت های خود گام برداشته اند و توانسته اند با برنامه ریزی و سازماندهی مناسب ضمن تلاش برای بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید به جایگاه واقعی خود نایل شوند.

شرح اهم وظایف

حوزه کمیسیون ها

 • انتخاب دبیران کمیسیون ها و پیشنهاد به دبیرکل برای صدور حکم آنها
 • پیگیری تصمیمات کمیسیون ها
 • انجام امور اداری و اجرایی کمیسیون ها و ایجاد هماهنگی میان دبیران کمیسیون ها
 • ارجاع طرح ها، لوایح، پیشنهادها و گزارش ها به کمیسیون ها بر اساس نظر هیئت رئیسه
 • برگزاری انتخابات برای تعیین هیئت رئیسه کمیسیون ها
 • انجام هماهنگی های لازم برای برگزاری جلسات کمیسیون ها
 • اخذ نظرات کارشناسی کمیسیون ها در موارد ارجاع شده توسط هیئت رئیسه
 • اطلاع رسانی قوانین، مقررات و بخشنامه های مربوطه به کمیسیون ها
 • برگزاری جلسه شورای روسای کمیسیون ها و تهیه و انتشار صورتجلسه آن
 • تهیه گزارش های عملکرد فصلی و انتشار آنها
 • ارزیابی، ویرایش محتوایی و ساختاری گزارش های تهیه شده در کمیسیون ها
 • اطلاع رسانی مناسب گزارش های کارشناسی تهیه شده در کمیسیون ها (بعد از تصویب توسط اعضای کمیسیون
 • انجام ارزیابی عملکرد ماهانه کمیسیون ها و انتشار نتایج آن
 • تهیه و انتشار فصل نامه الکترونیکی دبیرخانه کمیسیون ها
 • ارتقای توان علمی کمیسیون ها
 • انتخاب و بکارگیری کارشناسان خبره برای کمیسیون ها به پیشنهاد هیئت رئیسه کمیسیون ها
 • آموزش و ارتقای توان کارشناسی دبیران
 • برگزاری و ارزیابی نشست های کارشناسی برای کمیسیون ها با حضور صاحب نظران آن حوزه
 • تعامل با کمیسیون های متناظر در شهرستان ها
 • تعامل با تشکل های مرتبط
 • پیشنهاد موضوعات مهم روز برای بررسی و انجام اقدامات کارشناسی به کمیسیون ها