کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری - irblcci.com

حمایت قضایی و مالکیت فکری

این کمیسیون جهت ایجاد بستر مناسب برای تعامل فعال با دستگاه های متناظر به منظور تأمین حمایت قضایی، نظارتی و ثبتی فعالان بخش خصوصی می پردازد و متعاقب آن به بررسی قوانین و مقررات مربوط به حوزه کسب و کار همت می گمارد تا بتواند پیشنهادهای اصلاحی مفیدی جهت تسهیل فعالیت بخش خصوصی ارائه نماید.