کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی - irblcci.com

کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی

کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی این  اتاق مشترک، به منظور ایجاد تعامل وسیع و شناسایی مسائل و مشکلات این حوزه اقتصادی گرد هم جمع آمده اند و با تجمیع آرای فعالان اقتصادی سراسر کشور و رایزنی با ارگانهای حاکمیتی زیر نظر اختیارات قانونی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در راستای بهبود ورونق حوزه کشاورزی و صنایع غذایی قدم بر می دارند.