مصوبات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ (نوبت دوم) - irblcci.com

مصوبات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ (نوبت دوم)

مصوبات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ (نوبت دوم) 1773 1182 irblcci

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ در ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 1400/09/02 سالن کنفرانس طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار و جلسه بر اساس دستور مربوطه به شرح ذیل وارد بحث و تبادل نظر شد:

مصوبات جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

الف:  گزارش عملکرد هیات مدیره سال مالی 1399 قرائت و به تصویب مجمع رسید.

ب: گزارش مالی و بازرسی سال 1399 قرائت و به تصویب مجمع رسید.

پ: تصویب بودجه سالانه 1400.

ت: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد.

ث: جهت انتخاب بازرس قانونی رای گیری به عمل آمد و نتایج به شرح زیر اتخاذ گردید:

آقای علی صالح نیا به سمت بازرس اصلی و آقای سعید نادری نژاد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.

ج: اتخاذ تصمیم مجمع در خصوص تعیین مبلغ ورودی و حق عضویت سالانه به شرح ذیل می باشد:

مبلغ ورودیه:
000´000´30 ریال (سی میلیون ریال)
ج: حق عضویت سالانه:
000´000´20 ریال (بیست میلیون ریال)