مرور کلی بر روابط تجاری ایران و بلژیک - irblcci.com

مرور کلی بر روابط تجاری ایران و بلژیک

مرور کلی بر روابط تجاری ایران و بلژیک 2560 1176 irblcci

توسعه روابط اقتصادی با کشورهای جهان برای هر کشوری الزم است و همواره کشورهای جهان به دنبال توسعه تجارت خود می باشند. و تمامی کشورها تلاش در جهت افزایش میزان صادرات دارند زیرا صادرات هر کشوری موتور محرکه اقتصاد آن کشور می باشد. از طرفی همکاری های اقتصادی بین دو کشور، موجب رفاه و تمرکز ثروت و کسب قدرت می شود و به دولت ها در رسیدن به اهداف سیاسی و امنیتی، که جزو اهداف و منافع ملّی حیاتی کشورها نیز هستند کمک های شایانی می نمایند. امنیت نیز به نوبه خود، موجب ثبات و رشد اقتصادی و پیشرفت کشورها می شود. بحث صادرات و واردات و سیاست های مربوط به آن در بیست دهه اخیر تغییرات زیادی را داشته است….

فایل پیوست مروری بر روابط تجاری دوجانبه ایران و بلژیک دارد.